کتابخانه فائرین

دسته: کتابخانه اسلامی
3 دیدگاه
سه شنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۳

کتابخانه فائرین

 

  فونتهای فارسی                   فونتهای قرآنی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.

مشخصات کتاب
نام کتاب: آداب زفاف (آداب شب حجله)
نویسنده: محمد ناصر الدین الالبانی
مترجم: ابوشعیب اسفندیار شجاعی
حجم فایل: KB 968,59

.

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


مشخصات کتاب
نام کتاب: اسلام و بزرگداشت زن
نویسنده: محمد بن جمیل زینو رحمه الله
مترجم: محمد گل گمشادزهی
حجم فایل: KB ۶۵,۹۳

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مشخصات کتاب
نام کتاب: بانوان صحابه الگوهای شایسته
نویسنده: عبدالرحمن رأفت باشا
مترجم: اکبر مکرمی
حجم فایل: ۹۶٫۶ KB

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مشخصات کتاب
نام کتاب: اسوهای راستین برای زن مسلمان
نویسنده: احمد الجدع
مترجم: عبدالصمد مرتضوی
حجم فایل:  KB 175،۱۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مشخصات کتاب
نام کتاب: توبه کنندگان
نویسنده: محمد بن عبدالعزیزالمسند
مترجم: عبدالله ریگی احمدی
حجم فایل: ۵۷،۰۱ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات کتاب
نام کتاب: خواهرم بخوان تا فریبت ندهند
نویسنده: اببکر جزائری
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۲۲،۵۵ KB
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات کتاب
نام کتاب: فقه جامع بانوان
نویسنده:کامل محمد عویضه
مترجم: عبدالله عبداللهی
حجم فایل:  MB 1.09

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات کتاب
نام کتاب: حجاب زن مسلمان
نویسنده: عبدالصمد غیاثی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: KB ۱۸۵٫۶۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات کتاب

نام کتاب: چهل حدیث نبوی برای خانواده‌ها
نویسنده: قریب الله مطیع
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل:  ۱۰۹٫۸ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مشخصات کتاب

نام کتاب: چهار صد نصیحت اسلامی
نویسنده: احمد عزالدین بیانونی
مترجم: محمد یوسف رحمتی
حجم فایل:  ۴۸٫۹۲ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات کتاب
نام کتاب: آداب خواستگاری و حقوق زوجین
نویسنده: عبدالله ناصح علوان
مترجم: ابراهیم تیموری بازگری
حجم فایل: ۱۴۱٫۴۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع
نویسنده: محمد عبدالعزیز الحمیدی
مترجم: عبدالله پاسالاری
حجم فایل: ۴۸٫۷۹KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: ای خواهر مسلمان چه کسی شما را به حجاب امر نموده؟
نویسنده: محمد صالح العثیمین
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۴۶٫۱۲ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: بانوان نمونه عصر پیامبر
نویسنده: محمود المصری
مترجم: شیخ اسحاق دبیری رحمه الله
حجم فایل: ۳۲۰٫۳۱ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟
نویسنده: محمد النعیم
مترجم: حسین تاجی گله داری
حجم فایل: ۲۰۱٫۹ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: انحرافات جنسی جوانان و راه‌های علاج آن
نویسنده: احمد شادی
مترجم: ماجد احمدیانی
حجم فایل: ۷۸٫۶۹ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: فتاوی در مورد عادات طبیعی زنان
نویسنده: محمد صالح العثیمین
مترجم: عیسی زمانی
حجم فایل: ۹۴٫۷۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه
نویسنده: حسین العوایشه
مترجم: عبدالصمد مرتضوی
حجم فایل: ۱۵۱٫۱۷ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: گناه و آثار شوم آن در زندگی امت
نویسنده: عبدالله سدحان
مترجم: شیخ اسحاق دبیری رحمه الله
حجم فایل: ۱۵۲٫۴۷ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: همگام با صحابه
نویسنده: عبدالرحمن رأفت باشا
مترجم: ابراهیم احراری خلف
حجم فایل: ۱۲۳٫۸۶ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: حسد از بیماری‌های قلب
نویسنده: شیخ الاسلام ابن تیمیه
مترجم: علی صارمی
حجم فایل: ۲۷۷٫۸۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: حجاب چرا؟
نویسنده: محمد اسماعیل مقدم
مترجم: عبدالقادر ترشابی
حجم فایل: ۱۲۳٫۵۶ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: حقوق و تکالیف زن در اسلام
نویسنده: عبدالکریم زیدان
مترجم: سهیلا رستمی
حجم فایل: ۴۷۶٫۵۹ KB
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: ایمان و آداب برای کودکان و نوجوانان
نویسنده: عمر عبدالعزیز
مترجم: عبدالعزیز سلیمی
حجم فایل: ۴۹٫۵ KB

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: کشف انگیزه‌های غرور و فریب در انسان
نویسنده: ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوسی
مترجم: مصطفی اربابی
حجم فایل: ۸۶٫۳۹ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: خواهر مسلمان مواظب باش
نویسنده: محمد جمالزهی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۹۵٫۴ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: خدا‌شناسی برای خردسالان
نویسنده: اسحاق دبیری
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۱۲۹٫۳۶ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: خوشبختی از خیال تا حقیقت
نویسنده: اسحاق دبیری
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۱۰۶٫۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: خوشبخت‌ترین زن دنیا
نویسنده: عائض القرنی
مترجم: محمد گل گمشادزهی
حجم فایل: ۲۳۸٫۱۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: منشور حقوق زن و وظایف وی در اسلام
نویسنده: ابراهیم الناصر
مترجم: قریب الله مطیع
حجم فایل: ۹۳٫۹۶ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: مروارید در صدف
نویسنده: عبدالباسط توتازهی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۱۲۹٫۲۷ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: موفقیقت در ازدواج
نویسنده: محمد حسن عبدالرحمن
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۳۰۳٫۷۹ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: نافرمانی والدین اسباب و راه علاج
نویسنده: محمد بن ابراهیم الحمد
مترجم: عبدالحمید مهر آبادی
حجم فایل: ۱۳۷٫۶۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: نقش زن در اسلام
نویسنده: محمد علی خالدی سلطان العلماء
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۳۸۶٫۳۸ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: نیایش‌های کودکانه
نویسنده: فریبا قهرمانی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۷۴٫۱۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: راه‌های ایجاد محبت بین زوجین
نویسنده: صلاح سلطان
مترجم: شیخ اسحاق دبیری رحمه الله
حجم فایل: ۱۴۵٫۶۸ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: راه‌کارهایی برای شاد زیستن
نویسنده: عبدالرحمن بن ناصر السعدی
مترجم: شیخ اسحاق دبیری رحمه الله
حجم فایل: ۵۱٫۷۳ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران
نویسنده: محمد بن جمیل زینو
مترجم: عبدالله عبداللهی
حجم فایل: ۲۶۵٫۹۴ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتابنام کتاب: راهنمایی‌های ارزشمند درباره لباس و آرایش زنان
نویسنده: مرفت بنت کامل أسره
مترجم: شیخ اسحاق دبیری رحمه الله
حجم فایل: ۱۰۸٫۶۷ KB
.
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: صفات انسان در قرآن
نویسنده: محمد خیر مرادی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۲۳۷٫۹۶۱ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب
نام کتاب: تربیت فرزندان
نویسنده: عبدالقادر شیخ ابراهیم
مترجم: نور النساء ملازاده
حجم فایل: ۷۰٫۶۱ KB
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: توحید برای کودکان و نوجوانان
نویسنده: عبدالعزیز بن محمد العبداللطیف
مترجم: شیخ اسحاق دبیری رحمه الله
حجم فایل: ۵۱٫۸۱ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: زندگانی ملکه عفت
نویسنده: عبدالعزیز خالقی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۱۱۸٫۸ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: زندگی کودک مسلمان
نویسنده: محمد گل گمشادزهی
مترجم: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حجم فایل: ۴۰٫۴۳ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
مشخصات کتاب

نام کتاب: زندگی‌نامه مادر مومنان بانو عایشه
نویسنده: سید سلیمان ندوی
مترجم: محمد گل گمشادزهی
حجم فایل: ۷۰۴٫۷۵ KB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته شده توسط:faezin - 219 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۵
برچسب ها:
دیدگاه ها
ئه ستیره دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۹:۴۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

السلام عیکم و رحمة الله
خیلی کتاب های خوبی گذاشتید با خیلی هاشون اصلا آشنایی نداشتم که ان شاءالله از این گنجینه های با ارزش استفاده خواهیم کرد و بهره خواهیم برد.

ميثم پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام عليكم
ليست اسمهای اسلامی ندارين؟

حسين سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

جزاكم الله خير الجزاء في الدارين