قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
تبلیغات
(صحیح بخاری (۱) کتاب بدء الوحی و صحیح مسلم (۱۹۰۷) کتاب الاماره)

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • iuiuiui
  iuiui
  iuiui
 • jdsbpij
  ljhbfopsh
  ljhbfopsh
 • nmnmn
  nmnmnm
  nmnmnm
 • jkjkjk
  kjkjkj
  kjkjkj
 • oi;zdhfio
  o;hdz[po;
  o;hdz[po;
 • [;[;[;
  ;[;[;
  ;[;[;
 • slkdhfb9ps
  p;sjvo;kdl
  p;sjvo;kdl
 • asasas
  asas
  asas
 • zxzxzx
  zxzx
  zxzx
 • jhjhjhj
  hjhjh
  hjhjh
 • bnbnbn
  bnbnb
  bnbnb
 • odhfp
  osjdfoij;
  osjdfoij;
 • ksdubvois
  m;jfvpsejk
  m;jfvpsejk
 • qwqwqw
  qwwq
  qwwq
 • xcxcxc
  xcxc
  xcxc
 • iui
  iui
  iui
 • ghghg
  hghgh
  hghgh
 • ojasd;hfopi
  iosdhfp
  iosdhfp
 • klk
  lklklk
  lklklk
 • lkdhbpdi
  l;djf u[psj [
  l;djf u[psj [
 • tiiii
  iuit
  iuit
 • i;zodip
  idji0fh
  idji0fh
 • sjkhvskdf
  gsgb
  gsgb
 • zd;jfi[-0
  o;zhdfpo;
  o;zhdfpo;
 • 888
  8
  8
 • hjosdurvp0se
  spehio
  spehio
 • 74111
  4651
  4651
 • yuyuyu
  yuyu
  yuyu
 • ashdio
  o;hvp
  o;hvp
 • cvcbxcb
  cvc
  cvc
 • gqwre
  qgwre
  qgwre
 • jhvps
  ;odshsfio
  ;odshsfio
 • wsbts
  s gsw
  s gsw
 • bvbvbv
  vbvbv
  vbvbv
 • gqrw
  grwq
  grwq
 • p[p[p[
  p[p[
  p[p[
 • kzdsjsioj[p
  hdzo;hsio
  hdzo;hsio
 • sw gs
  zsd
  zsd
 • jrytj
  yjtrj
  yjtrj
 • turtfu
  tu
  tu
 • qwtrf
  qgwg
  qgwg
 • opopop
  opopop
  opopop
 • joishpo
  odishbsp9
  odishbsp9
 • asfdvw
  asdf
  asdf
 • sdtg
  zsdrf
  zsdrf
 • o;zu
  o;iz[0
  o;iz[0
 • oioioi
  oioi
  oioi
 • okxdujpdox
  kdhoip
  kdhoip
 • rty
  rjrmn
  rjrmn
 • oi;dhfn;o
  ;ozo
  ;ozo
 • l;l;l
  l;;ll;
  l;;ll;
 • jkjk
  kjkj
  kjkj
 • 45iy
  45iut
  45iut
 • gsggs
  sggg g
  sggg g
 • dlhf;
  o;adnv
  o;adnv
 • [][]
  []
  []
 • fhnao[
  ;ojp[p;[
  ;ojp[p;[
 • o;npo;sw gs
  'ndl';
  'ndl';
 • rwqr
  ewer
  ewer
 • jkl
  jkl
  jkl
 • tryr
  twrey
  twrey
 • SHBSDFHB
  XDHGS
  XDHGS
 • a\f \1785
  a 7778
  a 7778
 • 425432
  2435
  2435
 • DXZFHB14
  1FFD4
  1FFD4
 • ioio
  io
  io
 • rjyrtjy
  jyrt
  jyrt
 • 999999999999
  9999999999
  9999999999
 • cbn
  vcn
  vcn
 • 75ZFDG
  ZDGF75
  ZDGF75
 • piokop
  oipkop
  oipkop
 • 134234
  34124
  34124
 • 88ZFDG
  ZGDF88
  ZGDF88
 • op]op]
  ]op]
  ]op]
 • 77FHZS7
  88SHF88
  88SHF88
 • a\ 3413
  a\ d\312
  a\ d\312
 • 11FZG11
  11FZDG1
  11FZDG1
 • yrtj
  yjrt
  yjrt
 • 8hg88
  8hd8
  8hd8
 • ererer
  er
  er
 • 2222222222222
  22222222222222
  22222222222222
 • dab 00
  dfba00
  dfba00
 • rjk
  rytjrjt
  rytjrjt
 • jdm63
  6663
  6663
 • trtrtrt
  rtrtr
  rtrtr
 • JUHG666
  9IJ666
  9IJ666
 • dbaazb01
  dsaba
  dsaba
 • ryj
  ytrj
  ytrj
 • ert
  ret
  ret
 • ZFB999
  FZDXB999
  FZDXB999
 • cfgy
  cfyh
  cfyh
 • ab a\ 63
  a da\ 63
  a da\ 63
 • SRTH486
  HTSE486
  HTSE486
 • FZB898
  ZFD989
  ZFD989
 • hbjk
  bhjk
  bhjk
 • ab a36
  agbab36
  agbab36
 • 646
  6966
  6966
 • 66666666666
  986
  986
 • 566783
  56576
  56576
 • wter
  tewt
  tewt
 • zs96
  fs\av69
  fs\av69
 • jyr
  uyrj
  uyrj
 • ad 969
  da 696
  da 696
 • THSX456
  SXHT464
  SXHT464