شبهه سوم:
داعشی میگوید: «اخوان المسلمین همگی کافرند. زیرا به دموکراسی ایمان دارند. هر کس که با این جماعت نسبت داشته باشد، کافر است. فرقی نمیکند که عالم باشد یا جاهل».
رد شبهه:
رد این شبهه در شبههی قبلی آمد.
فقط این مساله باقی میماند که بگوییم: گاهی سخنی کفر است. اما حکم بر کفر گویندهاش نمیشود، مگر بعد از اینکه حجت بر او اقامه شود. در مورد سخنی که گفته یا عملی که انجام داده، گفته میشود این سخن یا عمل، کفر است. اما حکم به کفر شخصِ فاعل نمیشود؛ مگر بعد از اینکه شروط تکفیر ثابت شده و موانع آن نیز موجود نباشند، که این شروط و موانع را در شبههی قبلی بیان کردیم.
شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید: «اصل این است که در مورد سخنی که کفر به قرآن و سنت و اجماع است، گفته میشود: کفر است، و به آن چنین اطلاق میشود. چنان که دلایل شرعی بر آن دلالت دارند»[1].
همچنین میگوید: «علما دو قول مشهور دارند که این دو قول از احمد بن حنبل رحمه الله روایت شدهاند، و همچنین در مورد خوارج حروری و رافضه و امثال آنها نیز دو قول وجود دارد. صحیح این است: سخنانی که آنها میگویند و آن دسته از مخالفتهای آنان که با شریعت پیامبر واضح است، کفرند. همچنین کارهایی که میکنند و در واقع این کارها از جنس همان کارهایی هستند که کفار با مسلمانان میکنند، نیز کفر هستند… اما تکفیر یک شخص معین از بین آنها و حکم به جاوید ماندنشان در جهنم موقوف به ثبوت شروط و انتفای موانع است. چرا که ما نصوص وعید و تکفیر و تفسیق را به صورت مطلق استفاده میکنیم، و حکم به دخول شخص معین تحت لفظ عام نمیکنیم تا اینکه مقتضای آن وجود داشته باشد و هیچ معارضی نیز وجود نداشته باشد»[2].
اهل علمی که اهل سنت هستند، با اینکه از بدعتها و مخالفتهای آنها و همچنین گمراهیهای بزرگ و خطیری که نزد برخی از افراد این جماعت وجود دارد، تحذیر میدهند، اما حکم به کفر آنها ندادهاند، و اهل سنت فقط زمانی حکم تکفیر را بر شخص معین نازل میکنند که با ثبوت شروط و انتفای موانع، حجت بر آنها اقامه شده باشد.

نویسنده: شیخ محمد بن عمر بازمول
مترجم: سید ابوبکر یگانه قلاتی

آدرس سایت:
www.khawarej.com

کانال تلگرام:
https://t.me/khawareg

[1] – «مجموع الفتاوی» 35/165.
[2] – «مجموع الفتاوی» 28/500-501.